Dịch vụ Tư vấn về đầu tư CNTT

Hiện nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển và cho thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thông tin của tổ chức, doanh nghiệp.

TRÌNH TỰ CÁC THỦ TỤC LẬP DỰ ÁN CNTT

Bước 1: Lập Tờ trình xin chủ trương lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.(Đối với các dự án nhóm B, C chưa nằm trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được duyệt thì trước khi lập dự án phải có quyết định chủ trương đầu tư của Người có thẩm quyền quyết định đầu tư). Bước 2: Tùy vào qui mô đầu tư sẽ tiến hành Lập dự án đầu tư hoặc báo cáo đầu tư/báo cáo KTKT (tự thực hiện hoặc thuê tư vấn). Bước 3: Trình Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định Thiết kế cơ sở của dự án( hoặc thẩm định về mặt kỹ thuật của dự án) đối với dự án nhóm C. Bước 4: Trình sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự án đầu tư (tùy theo qui mô dự án sẽ do Sở KH&ĐT quyết định phê duyệt hoặc trình UBND tỉnh phê duyệt dự án). Bước 5: Trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét đăng ký kế hoạch vốn thực hiện trình UBND tỉnh phê duyệt.

  • Chuẩn bị đầu tư: Nội dung công việc chuẩn bị đầu tư bao gồm: 1. Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư. 2. Xem xét khả năng về nguồn cung ứng thiết bị, nguồn vốn đầu tư và lựa chọn hình thức đầu tư. 3. Tiến hành điều tra, khảo sát phục vụ lập dự án và chọn địa điểm đầu tư. 4. Lập dự án ứng dụng công nghệ thông tin. 5. Gửi hồ sơ dự án và văn bản trình đến Người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan thẩm định dự án. * Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin các nhóm A, B, C đã có trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được duyệt hoặc đã có quyết định chủ trương đầu tư (Khoản 2 – Điều 5 – Nghị định 102/2009/NĐ-CP). Đối với các dự án nhóm B, C chưa nằm trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được duyệt thì trước khi lập dự án phải có quyết định chủ trương đầu tư của Người có thẩm quyền quyết định đầu tư (Khoản 2 – Điều 5 – Nghị định 102/2009/NĐ-CP).
  • Hồ sơ trình duyệt: a) Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án theo mẫu (Phụ lục II kèm theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước) b) Dự án (4 bản); c) Văn bản của cơ quan đầu mối thẩm định; d) Ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có).

Các căn cứ pháp lý liên quan: Luật Công nghệ thông tin, ngày 29/6/2006; Luật Giao dịch điện tử, ngày 29/11/2005; Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Qui định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Quyết định 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quyết định 698/QĐ-TTg ngày 01/06/2009 của Thủ Tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt qui hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020; Quyết định 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015; Quyết định 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Việt Nam sớm trở thành Quốc gia mạnh về CNTT; Chỉ thị 897/CT-TTg ngày 10/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số; Thông tư 06/2001/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tư 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; Thông tư 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; Thông tư 19/2011/TT-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước; Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Công văn cố 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Cục ứng dụng CNTT về Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ; Quyết định 609/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 – 2015.

ĐĂNG NHẬP
    Tên
    Mật khẩu
   Quên MK?
  TRƯNG CẦU Ý KIẾN
Thu nhập bình quân trong 3 tháng gần đây của bạn khi bắt đầu công việc mới?
Được trả lương cứng 100%
Được trả lương cứng bằng 70% so với tổng thu nhập
Được trả lương cứng bằng 60% so với tổng thu nhập
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
 
Copyright 2006-2021 by NEVICO, All right reserved.
Văn phòng giao dịch: P503, Tòa nhà B11D, Khu Đô Thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:04 22422627 Fax: 04 22421929 Hotline: 0915 454648  
Email: info@nevicovn.com * Website: www.nevicovn.com   
NEVICO